AJUT PER A EXTRAESCOLARS, INCLOSES LES FORMACIONS D’ARTS ESCÈNIQUES

2 desembre, 2020

acet

El Departament d’Educació de la Generalitat obre dijous 3 de desembre la convocatòria d’ajuda econòmica per a les empreses, persones treballadores autònomes i entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars. Regulat en decret 41/2020.

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 de desembre (a partir de les 9 h) a l’11 de desembre (fins a les 20 h) de 2020.

 

Si s’exhaureix el crèdit disponible, pressupostat en 20 milions d’euros, s’ampliarà.

 

Modalitat que us afecta:

b) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 3.500 euros, dirigit als professionals autònoms, les empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars. Als efectes d’aquesta modalitat de l’ajut es consideren activitats extraescolars les següents:

b.1) Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general realitzades fora de l’horari lectiu en centres educatius que imparteixin ensenyaments obligatoris o declarats gratuïts i que estiguin incloses en la programació general anual dels centres del curs 2020-2021 o que hagin estat aprovades pel consell escolar del centre amb data anterior a la de finalització del període de la sol·licitud de l’ajut.

b.2) Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants i joves d’entre 3 i 18 anys no incloses en la lletra anterior, entre les quals:

b.2.1) Els ensenyaments no reglats de règim especial.

b.2.2) Els ensenyaments no reglats d’idiomes.

b.2.3) Les relacionades amb la música i la dansa.

b.2.4) Les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques.

b.2.5) Les activitats relacionades amb les tecnologies.

b.2.6) Les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en establiments autoritzats.

b.2.7) Les esportives de caràcter educatiu no dependents de les federacions esportives.

 

Poden ser beneficiaries d’aquest ajut les persones treballadores autònomes, les empreses, els centres docents privats i altres entitats sense ànim de lucre, com les associacions de mares i pares d’alumnes o les fundacions, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques en epígrafs corresponents a aquestes activitats que prestin amb els seus propis mitjans activitats extraescolars dirigides als infants i joves d’entre 3 i 18 anys que hagin estat suspeses o afectades per l aResolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre. Es consideren suspeses o afectades aquelles activitats que s’estiguessin realitzant a l’entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre.

 

Accediu al tràmit i les bases fent clic aquí.